การรับประกันสินค้า (กรอบแว่นตา) .

 1. บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทฯ รับประกันว่าสินค้าและ *อุปกรณ์เสริม มีความสมบูรณ์ มีคุณภาพ ปราศจากข้อบกพร่องในการผลิต และเป็นที่ยอมรับได้เมื่อขายให้แก่ลูกค้า
   

 2. บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทฯ รับประกันสินค้า (กรอบแว่นตา) เป็นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับสินค้าที่ซื้อจากบริษัทฯ การรับประกันนี้ เฉพาะกรณีอันเนื่องมาจาก **ความชำรุดบกพร่องในการผลิต / ปัญหาจากผู้ผลิตเท่านั้น ( Manufactering Defect )
   

 3. นิยาม ** “ความชำรุดบกพร่อง” คือ ข้อบกพร่องนั้น

  จะต้องถึงขนาดที่ทำให้สินค้านั้นเสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติ แต่หากความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงเล็กน้อย ผู้ซื้อ ( ห้าง/ร้านค้าแว่นตา ) จะเรียกให้ผู้ขาย ( บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทฯ ) รับผิดในความชำรุดบกพร่องนั้นไม่ได้
   

 4. วิธีการใช้สิทธิ :

  1. กรณีตรวจพบความบกพร่องและผู้ซื้อ ( ห้าง/ร้านค้าแว่นตา ) ติดต่อกลับมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับสินค้าที่ซื้อ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความบกพร่องตามมาตรฐานงานตัดและประกอบแว่นตา ( Frame Quality Standard ) ของบริษัทฯ หากพบว่า สินค้า (กรอบแว่นตา) มีปัญหาอันเนื่องมาจากข้อบกพร่องในการผลิต / ปัญหาจากผู้ผลิตจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่โดยจะส่งมอบสินค้า (กรอบแว่นตา) ตามรุ่นและสีเดิม เว้นแต่ กรณีสินค้า (กรอบแว่นตา) รุ่นนั้นๆ ไม่มีจำหน่ายในประเทศ บริษัทฯ จะส่งมอบสินค้าใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากันเป็นการทดแทน

  2. กรณีตรวจพบความบกพร่องและผู้ซื้อ ( ห้าง/ร้านค้าแว่นตา ) ติดต่อกลับมายังบริษัทฯ ภายหลังระยะเวลา 1 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับสินค้าที่ซื้อ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความบกพร่องตามมาตรฐานงานตัดและประกอบแว่นตา ( Frame Quality Standard ) ของบริษัทฯ หากพบว่า สินค้า (กรอบแว่นตา) มีปัญหาอันเนื่องมาจากข้อบกพร่องในการผลิต / ปัญหาจากผู้ผลิตจริง บริษัทฯ จะพิจารณาข้อเยียวยาเป็นกรณีไป

  3. กรณีตรวจพบความบกพร่องในข้อ 4 นี้ ผู้ซื้อ ( ห้าง/ร้านค้าแว่นตา ) มีหน้าที่ส่งมอบสินค้าและ *อุปกรณ์เสริม คือ กรอบแว่นตาและเลนส์แว่นที่มีโลโก้ คู่มือ กล่องแว่นตาหนัง ผ้าเช็ดแว่นตา ในสภาพดีและสะอาด กลับมายังบริษัทฯ

 5. การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากการใช้งานตามปกติ ความประมาทเลินเล่อ การกระแทก การใช้หรือการจัดเก็บกรอบแว่นตาอย่างไม่เหมาะสม รอยขีดข่วนบนเลนส์แว่น การแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า (กรอบแว่นตา) นอกเหนือจากข้อบกพร่องในการผลิต / ปัญหาจากผู้ผลิต เช่น กรณีสูญหาย อุบัติเหตุ หรือลืมทิ้งไว้ เป็นต้น

 6. สินค้าบางตัว เช่น สินค้าตัวอย่าง สินค้าลดราคา หรือ *อุปกรณ์เสริม เช่น กล่องแว่นตาหนัง ผ้าเช็ดแว่นตา ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรับประกัน

 7. บริษัทฯ ไม่สามารถขยายเวลารับประกันได้ ทั้งนี้ กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซด์ของเจ้าของแบรนด์สินค้า (กรอบแว่นตา)